OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?  

Administratorem Twoich danych osobowych jest: 

Buro Rachunkowe Marzena Dwórznik

Ul. Iławska 30 , 14-240 Susz , NIP: 581 139 79 10

Z kim możesz skontaktować się w sprawie przetwarzania Twoich danych osobowych?  

We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych może skontaktować się:

Bezpośrednio z Administratorem: tel: 55 278 80 20

lub z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych:

Rafał Masny tel. 667097088 mail rafamasny@yahoo.com

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu zapewnienie prawidłowej realizacji zawartej między nami umowy, przez co należy rozumieć:

CEL PRZETWARZANIA   PODSTAWA PRAWNA  
Jako twój kontrahent jesteśmy uprawnieni do przetwarzania Twoich danych osobowych w celu realizacji umowy Art. 6 ust. 1 lit. b RODO      
Jako przedsiębiorca jesteśmy zobowiązani prowadzić spełniać obowiązki podatkowe, co może wiązać się z koniecznością przetwarzania Twoich danych osobowych Art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z Ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 poz. 395 t.j.)  
Jako Biuro Rachunkowe przetwarzamy dane osobowe, które są nam powierzane na podstawie stosownej umowy  Art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z Ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 poz. 395 t.j.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, art. 24 a ust. 7 z 26/07/1991 roku o podatku dochodowym osób fizycznych Dz. U. z 2000 r. na 14 poz. 176 z późniejszymi zmianami.  

Komu przekazywane będą Twoje dane osobowe?

Z uwagi na fakt, iż prowadzimy działalność gospodarczą musimy spełniać zarówno obowiązki nałożone prawem, ale także musimy zapewnić odpowiednią organizację pracy całego przedsiębiorstwa.

W związku z czym Twoje dane mogą być przekazywane do:

  • organów publicznych w celu realizacji nałożonych obowiązków prawnych,
  • podmiotów świadczących usługi prawne oraz doradcze w celu dochodzenia należnych roszczeń.
  • podmiotów świadczących usługi teleinformatyczne w celu obsługi prawidłowej pracy sieci komputerowej i naszych komputerów.

Przez jaki czas przetwarzane będą Twoje dane osobowe?

Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla wykonania umowy, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.

Czy podanie danych jest moim obowiązkiem?

Przekazanie przez Ciebie danych osobowych odbywa się na zasadzie dobrowolności, jednakże konieczne jest w celu należytego wykonania umowy. Niepodanie danych spowoduje niemożność zawarcia umowy między nami.

Jakie są Twoje prawa?

  • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  • przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego,