Podstawą współpracy jest pisemna umowa, po podpisaniu której obowiązki klienta sprowadzają się do rzetelnego dokumentowania swojej działalności poprzez wystawianie faktur, rachunków, dokumentów kasowych oraz przyjmowanie     dokumentów związanych z zakupami. Dokumenty w uzgodnionych terminach dostarczane są przez klienta do naszego biura. Ostateczny termin przekazania dokumentów upływa z reguły 8 dnia następnego miesiąca. Po sporządzeniu miesięcznych rozliczeń przygotowujemy wydruki ksiąg i rejestrów, wypełniamy deklaracje i dostarczamy je do odpowiednich urzędów. Klient otrzymuje pisemne informacje dotyczące sytuacji finansowej firmy.

DO 5 -GO KAŻDEGO MIESIĄCA – należy przygotować w oryginale dokumenty dla Biura Rachunkowego za miesiąc poprzedni. Dokumenty można dostarczać osobiście, przesyłać pocztą lub kurierem.

DO 9 -GO KAŻDEGO MIESIĄCA – informujemy o bieżących zobowiązaniach wobec ZUS z tytułu składek opłacanych przez przedsiębiorców w terminie do 10-go.

DO 14 -GO KAŻDEGO MIESIĄCA – informujemy o bieżących zobowiązaniach wobec ZUS z tytułu wynagrodzeń pracowniczych płatnych do 15-go.

DO 19 -GO KAŻDEGO MIESIĄCA – dokonujemy właściwych księgowań i przesyłamy informacje dotyczące bieżącego zobowiązania z tytułu podatku dochodowego płatnego do 20-go.

DO 24 -GO KAŻDEGO MIESIĄCA – dokonujemy właściwych księgowań i przesyłamy informacje dotyczące bieżącego zobowiązania z tytułu podatku VAT płatnego do 25-go.

DO 25 -GO KAŻDEGO MIESIĄCA – sporządzamy listy płac dla przedsiębiorców zatrudniających pracowników.

W każdej chwili, w godzinach pracy naszego Biura Rachunkowego służymy naszym Klientom radą, pomocą i wyjaśnieniem.

Gwarantujemy zachowanie  poufności wszelkich informacji ujawnionych nam w związku z wykonywaniem umowy. Podstawą do zapłaty naszego wynagrodzenia jest faktura, wystawiana co miesiąc po wykonaniu usługi.